Disclaimer

Op deze site van Koninklijke Kartoflex (Kartoflex) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Kartoflex heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Kartoflex staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kartoflex aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Kartoflex wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Kartoflex garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Kartoflex- website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Kartoflex niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Kartoflex wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Koninklijke Kartoflex, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Kartoflex-website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Kartoflex-website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kartoflex, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Koninklijke Kartoflex.

Op de Kartoflex-website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2013-2020 Koninklijke Kartoflex