ARBO

Een veilige werkplek staat centraal

Deskundig advies en ondersteuning op het gebied van veiligheid en gezondheid (arbo)
Kartoflex zet zich zeer actief in voor veilig en gezond werken in de bedrijfstak, samen met de partners in het Verbond PKGV. De doelstelling hierbij is grip te krijgen op veiligheidsrisico’s vanuit de visie: Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen in de PKGV sector in Nederland. Het voldoen aan wetgeving vormt de basis. De ambities in onze sector strekken inmiddels veel verder dan het voldoen aan wetgeving alleen, omdat het streven naar een veilige werksituatie uitstekend samengaat met het optimaliseren van de bedrijfsvoering in de aangesloten bedrijven. De gezamenlijke aanpak van de drie branches in het Verbond beslaat vele terreinen en bevat vele relaties. Door de jaren heen werpt deze intensieve samenwerking veel vruchten af. De intensieve samenwerking in de sector heeft geleid tot de successen die op Arbo-gebied zijn behaald. Met de systematische bundeling van kennis, gezamenlijke krachten en ontwikkelde hulpmiddelen is daadwerkelijk meer grip ontstaan op veiligheid in de bedrijven.

Waar staan we voor? Grip op de veiligheidsrisico’s
Vanuit Kartoflex en het Verbond PKGV worden de deelnemende bedrijven uitgebreid en deskundig ondersteund om op een efficiënte manier te werken aan een veilige sector. Op gemeenschappelijke thema’s worden programmamanagement, ondersteuning en digitale hulpmiddelen geboden, zodat allerlei voordelen ontstaan bij de opzet en coördinatie van deze programma’s, zowel binnen de branches als bij de onderliggende bedrijven. Het ontwikkelen en delen van veiligheidskundige kennis van branchespecifieke thema’s komt in nauwe samenwerking met sociale partners tot stand.

Voordelen
Voor de deelnemende bedrijven zijn er concrete voordelen. Zij kunnen gebruik maken van de inmiddels tweede versie van de Kartoflex Branche RI&E (webbased) met daarin verweven de sector Arbocatalogus, met oplossingen om grip te krijgen op veiligheidsrisico’s. 

 


Risiscogerichte aanpak centraal
Bij de implementatie van de arbocatalogus staat de risicogerichte aanpak centraal. In de sector is een aantal gemeenschappelijke risicogebieden benoemd, waaraan gezamenlijk wordt gewerkt. Voor deze risicogebieden zijn modules met ‘best practices’ in de arbocatalogus opgenomen die door iedereen in de sector kunnen worden gebruikt. Ook kunnen de leden in aanmerking komen voor een Safety Check.


Beter beheersing van risico's
De Safety Check is in 2010 in het leven geroepen en is een adviesbezoek in het bedrijf waarbij door deskundigen uit de branche en door experts een risicobeoordeling en advies wordt gegeven van de arbo-status. De bezoeken zijn vrijwillig, maar hetgeen aan de orde komt is zeker niet vrijblijvend. De adviezen die de Safety Check bezoeken opleveren worden bijzonder gewaardeerd door de leden en blijken de ambitie van de bedrijfstak om grote stappen te zetten in grip op veiligheids- en gezondheidsrisico’s sterk te ondersteunen.

Unieke samenwerking werpt vruchten af
Het Arbo-convenant, startend in 2001 en doorlopend tot in 2007, heeft ervoor gezorgd dat arbo een prominente en structurele plaats binnen het beleid (van de leden) van Kartoflex heeft gekregen. In het Arbo-convenant stonden zes hoofdonderwerpen centraal: geluid, machine- en arbeidsmiddelenveiligheid, vroegtijdige re-integratie, werkdruk, oplosmiddelen en klimaat. Deze onderwerpen zijn gefaseerd behandeld. Hiernaast kwam nog het Arbo-Plus-Convenant met een looptijd van 2004 tot en in 2007 en hier was de focus specifiek op ziekteverzuim en re-integratie gericht.

Verbond PKGV
Vanaf 1 juli 2007 is de zeer succesvolle samenwerking op het gebied van arbo gecontinueerd binnen het Verbond PKGV. Dit verbond wordt gevormd door de werkgeversorganisaties Koninklijke Verenging Nederlandse Papier (VNP), de Vereniging Golfkarton (VG) en Koninklijke Kartoflex en verder de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, FNV KIEM en CNV Vakmensen. De letters PKGV staan voor Papier, Karton, Golfkarton en Verwerking. Onder het begrip verwerking wordt verstaan: het kartonnage- en/of flexibele Verpakkingenbedrijf, alsmede het ver- en bewerken van papier tot verpakkingen, cadeaupapier en behang.

sectorale gedragscodeSectorale Gedragscode
Om bedrijven te inspireren een (nog) helderder visie op veiligheid te formuleren, is de sectorale gedragscode ‘Eén doelstelling: nul ongevallen’ opgesteld. Daarin zijn uitgangspunten voor werken aan veiligheid, essentiële elementen voor een veilige werkomgeving en aandacht voor ‘middelen, methoden en mensen’ opgenomen. 


Meer informatie
Meer informatie over veiligheid en gezondheid vindt u op de website www.verbondpk.nl. Een groot deel is vrij toegankelijk, maar sommige downloads zijn alleen beschikbaar indien u bent ingelogd. U kunt zich laten registeren via de website van het Verbond PKGV als uw organisatie lid is van branchevereniging Koninklijke Kartoflex.

Natuurlijk kunt u ook altijd het Kartoflex-secretariaat benaderen met uw arbo-gerelateerde vragen.

 

 

10389 x bekeken