Pensioen

Het pensioen van uw werknemers goed geregeld

K&FV heeft zich aangesloten bij PGB
Vanaf 1 januari 2012 is het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (K&FV) ondergebracht bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB), na een naamswijziging thans Pensioenfonds PGB geheten. 

PGBInformatievoorziening via PGB
Gevolg is dat PGB vanaf 1 januari 2012 alle benodigde informatie verstrekt, zoals het uniform pensioenoverzicht (UPO). Op de website van PGB www.pensioenfondspgb.nl kunt u terecht voor de volgende informatie:

Premiegegevens
http://www.pensioenfondspgb.nl/premiegegevens

Verplichtstellingsbeschikking
http://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Documents/Verplichtstellingsbeschikking.pdf

Pensioenreglement Kartonnage en Flexibele Verpakkingenbedrijf
http://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Documents/Pensioenreglementen/Pensioenreglement_Kartonnage-en-Flexibele-Verpakkingenbedrijf.pdf

Contact
http://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/contact
De pensioenafspraken staan in de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf opgenomen onder artikel 17 Pensioenregeling

Extra Voorwaardelijke Pensioentoezegging (EVP)
Deze regeling is in het leven geroepen voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en maakt een aanvulling tot circa 80% mogelijk bij het uittreden op de leeftijd van 63 jaar. Deze toezegging wordt gefinancierd uit vrijvallende VUT-premie (cao, Bijlage III, Protocol, lid 2).

Sectorcommissie
De Sectorcommissie is een paritair samengestelde commissie. Vanuit Kartoflex nemen de volgende personen zitting in de Sectorcommissie:

  • Wouter Veenis
  • Tamira Knoppers
  • Hans van Schaik

De administratie van het pensioenfonds is in handen van: PGB PensioendienstenPGB Pensioendiensten

Bezoekadres
Zwaansvliet 3 
1081 AP  Amsterdam
 
Postadres
Postbus 7811 
1008 AA  Amsterdam 
  
+31 (0)20 702 40 00
http://www.pgbpensioendiensten.nl/contact

VUT-regeling  
Aan het begin van de jaren '80 in het leven geroepen om werknemers de mogelijkheid te bieden op een eerdere datum dan hun 65ste uit het arbeidsproces terug te treden. In 1996 is deze VUT-regeling ingrijpend gewijzigd om door een geleidelijke overgang naar een zogeheten kapitaaldekkingstelsel de kosten van het in stand houden van de uittredingsregeling in de hand te houden. Per 1 januari 2001 is deze overgang naar een kapitaaldekkingstelsel in de vorm van de prepensioenregeling ingevoerd. 1 januari 2006 vond een wijziging plaats waardoor slechts werknemers geboren voor 1 januari 1950 nog van de VUT gebruik kunnen maken. De VUT cao liep af op 31 december 2014.

De administratie van het VUT-fonds is in handen van:

A&O Services
Postbus 11
2280 AA Rijswijk
T: (070) 33 66 160
E: info@vutkartonnage.nl

 

 

8957 x bekeken