CAO

Kartoflex: uw belangenbehartiger op niveau!

Kartoflex: cao-partij
Kartoflex sluit namens haar leden de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf af. Daartoe werkt Kartoflex onder meer samen met de Algemene Werkgevers Vereniging (AWVN). De werknemers worden vertegenwoordigd door de vakbonden FNV  en CNV Vakmensen. 

De Kartoflex cao-delegatie voert de onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordigers over een nieuw af te sluiten cao. Kartoflex raadpleegt van tevoren de leden met betrekking tot hun wensen. Tijdens het onderhandelingsproces informeert Kartoflex de leden zeer regelmatig over het lopende proces en de uiteindelijke resultaten. 

Deze cao wordt vervolgens bij het Ministerie van Sociale Zaken ingediend om algemeen verbindend (AVV) te worden verklaard voor alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf. 

Er is voor de periode 1 november 2019 tot en met 30 juni 2022 een cao afgesloten en de tekst daarvan kunt u  hier  vinden.  Om deze tekst te kunnen lezen moet u beschikken over Acrobat Reader. 

In het functiehandboek vindt u de functies en functiegroepen behorende bij de functiebeschrijvingen. Deze functies zijn gewaardeerd op basis van ORBA de Nieuwe Generatie. Wilt u meer informatie hoe de Orba systematiek werkt, dan kunt u hier meer informatie vinden.

Werkingssfeer cao
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak het kartonnage- en/of flexibele verpakkingenbedrijf uitoefenen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is tevens van toepassing op ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak papier ver- en bewerken tot verpakkingen, cadeaupapier en behang. Onder in hoofdzaak wordt verstaan: tenminste 50% van de fte’s.

Kartonnagebedrijf
Het ver- en bewerken van karton (massief-, golf-, vouw-, honingraadkarton en rondkartonnage) tot eindproducten en halffabrikaten, waaronder verpakkingen, displays, mappen en ordners en andere gebruiks- en verbruiksgoederen.

Flexibele Verpakkingenbedrijf
Het ver- en bewerken van flexibele kunststoffilm (thermoplasten), aluminiumfolie en biologisch afbreekbare kunststoffen (kunststoffilm) tot verpakkingen, dit in de ruimste zin van het woord. De volgende processen, echter niet uitsluitend, worden toegepast: flexodruk, diepdruk, offset en digitale druk. Snijden, buigen, stansen en (be)plakken.

Sociale fondsen
De bedrijfstak kent een aantal sociale fondsen waarvan de afspraken vermeld staan in de cao voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf:

Pensioenregeling Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf 
In 1958 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers, gewezen werknemers, alsmede hun nabestaanden in de bedrijfstak een goed pensioen kunnen genieten.

Vanaf 1 januari 2012 heeft het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (K&FV) zich aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB), thans Pensioenfonds PGB geheten. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2012 alle informatie, zoals het uniform pensioenoverzicht (UPO), voortaan komt van PGB.

VUT-regeling Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf 
Aan het begin van de jaren '80 in het leven geroepen om werknemers de mogelijkheid te bieden op een eerdere datum dan hun 65ste uit het arbeidsproces terug te treden. In 1996 is deze vut-regeling ingrijpend gewijzigd om door een geleidelijke overgang naar een zgn. kapitaaldekkingstelsel de kosten van het instandhouden van de uittredingsregeling in de hand te houden. Per 1 januari 2001 is deze overgang naar een kapitaaldekkingstelsel in de vorm van de prépensioenregeling ingevoerd.

Op 1 januari 2006 vond een wijziging plaats waardoor slechts werknemers geboren voor 1 januari 1950 nog van de VUT gebruik kunnen maken. De VUT-regeling liep af op 31 december 2014.

Extra Voorwaardelijke Pensioentoezegging (EVP)
Deze regeling is in het leven geroepen voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en maakt een aanvulling tot circa 80% mogelijk bij het uittreden op de leeftijd van 63 jaar. Deze toezegging wordt gefinancierd uit vrijvallende VUT-premie (CAO, Bijlage III, Protocol, lid 2).

Stichting Fonds Collectieve Belangen
De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (afgekort FCB) is een paritair fonds waarbinnen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samenwerken. Het bestuur van FCB wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de volgende organisaties:

 

  • Kartoflex
  • FNV
  • CNV Vakmensen

Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen heeft een eigen cao. U kunt deze vinden op de FCB website: www.fcb-verpakkingen.nl

 

 

58858 x bekeken